Yom Kippur, Basunhøytiden, Sabbatsår og Jesu gjenkomst

Fra Bjornolav.dk/
4. oktober 2014.

I dag (4. oktober) har Israel stått stille. Denne dagen - Yom Kippur - kroner det, som kalles 'de høyhellige dagene' eller Yamim Nora'im - på Norsk: ærefryktens dager.

     Dagen ble innledet omlag klokka 16.45 fredag. Hele 58 prosent av jødene i Israel ville faste de 25 timene, fasten varer. Når dette leses er den avsluttet. Yom Kippur er den tiende dagen av den første måneden i Jødenes kalender - Tishrei - og blir ansett å være 'Sabattenes Sabatt'. Dette er den store soningsdagen.

Basunhøytiden og Kristi gjenkomst
Disse helt spesielle dagene innledes med Rosh Hashanah - Basunhøytiden. Jeg har tenkt en del på akkurat denne dagen i det siste, fordi Apostelen Paulus refererer til denne dagen og skriver om 'et mysterium': "Se, jeg sier dere et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet". (1 Kor 15:51-52)

Vi får del i flere detaljer i 1Tess 4:13-18: "Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem sammen som er sovnet inn, sammen med ham."

"For dette sier jeg dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp."

"Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyen, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord".

Enkelte har den siste tiden gitt uttrykk for, at de tror, at det kan være en viss sannsynlighet for. at Jesus kan komme tilbake i forbindelse med Basunhøytiden. Nå er det jo ingen uten Faderen alene, som vet, når Sønnen kommer i skyen for å hente sine, selv ikke Sønnen vet, når det tidspunktet er inne. Men det er interessant, at den eneste av de Bibelske høytidene, som ikke har fått sin oppfyllelse i Den nye Pakt er Basunhøytiden.

Jesus ble korsfestet i Påsken, begravd i forbindelse med Det usyrede brøds Høytid, og oppreist på festen for Førstegrøden. Kan det være, at Han kommer tilbake i forbindelse med Basunhøytiden? Det er interessant, at 'Basunhøytiden' kalles 'den skjulte dagen'.

Sabbatsår
 Det nye året - 5775 - som vår eldre bror nå har gått inn i, er et sabbatsår. Jødene omtaler året som 'Shemittah' - Sabbatsåret. Lik den syvende dagen i uken er Sabatt, så er også hvert syvende år et hellig år.

År 5775 ble innledet 25.september og avsluttes 13. september 2015. Ifølge Moseloven skal jorden i Israel hvile hvert syvende år, ingenting skal dyrkes. I 2 Mosebok 23:10-11 og 3 Mosebok 25:4-6 står det, at hvert 7. år skal jorden ligge brakk og hvile. Da skal man ikke så åkeren eller beskjære vintrærne. Man kan spise det, som vokser av seg selv.

 – I Sabbatsåret blir selve jorden i Israels land mer hellig enn ellers, ifølge vanlig Jødisk oppfatning. Dette var et viktig bud. Dersom Israelittene ikke gav landet den hvilen, loven krevde, ville Gud jage dem ut av landet, slik at jorden ble liggende brakk den tiden, det skulle vært Sabbatsår der (3 Mosebok 26:34-35). Det var det, som skjedde, da Jødene ble bortført til Babel (2 Krønikebok 36:21).
------------------------------------------------------------------------------------------
 Da denne blog er Økumenisk, kan den ikke anbefales.