Frankriks Jøder flytter til Israel.

Fra Document.no/
24. februar 2014.

Ved mid­dags­ti­der er det ikke lett å finne en ledig plass hos Franck Delights. Ved bor­dene hører man bare Fransk – selv om denne bis­troen lig­ger midt i for­ret­nings­strø­ket Tal­piot i Jeru­sa­lem. Bak dis­ken pran­ger over-rabbinatets segl. Det bekref­ter at alt spi­se­lig her er kos­her.

Det er ingen man­gel på kaféer og res­tau­ran­ter i denne byde­len. Men i lunsj­pau­sen føler mange av de Franske inn­vand­rerne, som arbei­der i kon­to­rer og for­ret­nin­ger i nær­he­ten, sult og hjem­leng­sel – i det minste kuli­na­risk – for de vil aldri reise til­bake til Frankrik.

”I Frank­rik kunne jeg ikke len­ger leve som Jøde, jeg følte meg frem­med,” sier Calev Mas­siah. For tre år siden reiste han fra Gre­noble til Israel. I bis­troen arbei­der tyve­årin­gen flere gan­ger i uken for å finan­siere utdan­nel­sen som oste­opat. I Frank­rik fikk han nok av høy­røs­tede bekla­gel­ser over at ”Nazis­tene ikke gas­set alle Jøder”. Han fikk nok av at Arabisk-Islamske inn­vand­rere tra­kas­serte ven­nene hans på gaten.

”Glem ikke Nyna­zis­tene! For oss Jøder er det ingen frem­tid i Frank­rik,” sier damen som Calev Mas­siah ser­ve­rer en quiche. Damen ved siden av henne istem­mer. ”Jeg vil ikke at barna mine skal vokse opp der. Det er bare et spørs­mål om tid før Isla­mis­tene over­tar Frank­rik,” kla­ger den tid­li­gere Franske bor­ge­ren, som nå arbei­der i det Isra­elske politiet.

Om ikke akku­rat en Isla­mis­tisk makt­over­ta­gelse, bekym­rer de fleste Franske Jøder seg over den økende inn­fly­tel­sen fra en Islamsk lobby – som fin­ner et bety­de­lig ekko hos venstre­par­ti­ene, litt som med Pale­sti­ner­nes ret­tig­he­ter. Eller anti-­Se­mit­tis­men blant uut­dan­nede, frust­rerte Islamske inn­vand­rere.

Aldri tid­li­gere har så mange Franske Jøder vendt ryg­gen til lan­det sitt for å dra til Israel. Mer enn 3200 Franske bor­gere gjorde det i fjor. Det var en økning på mer enn 60 pro­sent i for­hold til året før – da hver femte imid­ler­tid dro til­bake til Frank­rik. De Franske Jødiske utvand­rerne over­steg for første gang Ame­ri­ka­nere som gjorde Ali­yah til Israel – det er den Hebra­iske beteg­nel­sen for utvand­ring til Israel, hvis bok­sta­ve­lige betyd­ning er ”opp­stig­ning”. I fjor bestemte totalt mer enn 19.000 Jøder seg for å gjøre det.

Blant de Franske er den nylige øknin­gen tro­lig bare begyn­nel­sen. I fjor spurte Erik Cohen, som fors­ker og under­vi­ser ved det Isra­elske Bar Ilan-universitetet, Franske Jøder mel­lom 18 og 40 år om hvor de ville bo om fem år. ”Førti pro­sent svarte: i et annet land,” kan han for­telle. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at de kom­mer til å flytte til Israel. Sta­dig flere ikke-Jødiske fransk­menn leker med tan­ken om å starte på nytt i USA, Canada eller New Zea­land, sier Erik Cohen. Hele Frank­rik lider jo av finanskrisen. More.

http://www.document.no/2014/02/frankrikes-joder-flytter-til-israel/