Operasjon “Trojansk Hest”.

Fra Document.no/
7. marts 2014.

Bir­ming­ham bystyre har vars­let om en Islamsk kam­panje, som pågår på sko­lene. De har mot­tatt doku­men­ter, som viser, at ikke-Muslimske lærere blir utsatt for fik­tive ankla­ger, slik at Islamske fun­da­men­ta­lis­ter kan få byt­tet dem ut med sine egne radi­kale lærere.

Kam­pan­jen skal ha vært gjen­nom­ført ved flere sko­ler, og doku­men­ta­sjo­nen viser, at det plan­leg­ges å utvide til andre byer som Man­ches­ter og Bradford.

En av de benyt­tede meto­dene er, at sko­lene søker om akademi-status, som fri­tar dem for kon­troll fra lokale utdan­nings­myn­dig­he­ter, og til­la­ter dem å bli styrt etter reli­giøst rammeverk.

Byrå­det i Bir­ming­ham mot­tok doku­men­tene i desem­ber, og meldte der­etter fra til poli­tiet og Utdan­nings­de­par­te­men­tet. Poli­tiet bekref­ter over­for Bir­ming­ham Mail, at de har gjen­opp­tatt etter­forsk­nin­gen av svin­del ved Adder­ley Pri­mary School, etter at doku­men­tene duk­ket opp.

Doku­men­tene hev­der, at tid­li­gere rek­tor Bal­want Bains ved Salt­ney skole snart ville bli spar­ket. Det var rik­tig: Den høyt respek­terte rek­to­ren gikk av i novem­ber, etter at en Ofsted (offent­lig organ som fører til­sy­net med sko­lene) rap­port kri­ti­serte hans påståtte dys­funk­sjo­nelle for­hold til skoleledelsen.  Oppo­si­sjons­po­li­ti­ker Liam Byrne, som er MP for Bir­ming­ham og i til­legg Sha­dow Edu­ca­tion Minis­ter, kre­ver en umid­del­bar etter­forsk­ning av dette sjok­ke­rende og uro­vek­kende Jihadistplottet.

Vil de berørte lærerne og rek­to­rene som har blitt utsatt for press og falske ankla­ger tørre å stå frem? Mange sko­ler er involverte i denne saken, og flere tid­li­gere saker skal ha blitt gjen­opp­tatt av poli­tiet som følge av rap­por­ten om den Tro­janske Hesten.

Fem­punkt­s­plan for over­ta­kelse av skolene:

•Iden­tify ‘tar­get schools’ based in Mus­lim areas.

•Select a group of Salafi parents wit­hin the school com­mu­nity. The let­ter says they are “most com­mit­ted to Islam” and “once char­ged up they keep going for longer”.

•Install a governor wit­hin the school to “drip feed” ideals for a Mus­lim school

•Iden­tify “weak and dis­grunt­led staff” and encourage them to com­plain so an exter­nal investi­ga­tion is launched

•Insti­gate an ano­ny­mous let­ter cam­paign to local MPs, edu­ca­tion aut­hori­ties and others

Hva skal man med kon­spi­ra­sjons­te­orier, når slike saker kom­mer frem i lyset?