Gog-krigen

Fra Sokelys.com/
28. august 2014.

”Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal.”

Esekiels bok i Bibelen er mer enn 2400 år gammel, men tross avstand i tid er det nettopp i Gog-krigen i våre dager, at deler av boka er mest aktuell!

Det 38ende kapittelet hos Esekiel blir innledet med ordene om å vende ansiktet mot Gog i Magogs land. Hvem er så denne Gog, og hvilket land er det, som skjuler seg bak termen ”Magogs land”?

Det finnes selvfølgelig mange ulike teorier omkring, hva som skal skje i de siste dager, og hvordan hendelsene vil inntreffe kronologisk.

Når det gjelder forståelsen av “Gog profetiene” i Esekiels bok er det forholdsvis bred enighet om, at kapitlene beskriver en fremtidig Russisk krig mot Israel. De fleste profetigranskere er enig om, at termene “Magogs land, Ros, Mesek og Tubal sikter til landområder nord for Svartehavet, det vil si de landområder, som utgjør den Russiske konføderasjon.

Videre lærer Bibelen, at denne Gog, (Russlands leder) skal være anfører for en allianse av stater og nasjoner, som skal delta i en framtidig krig mot Israel. Denne krigen blir blant teologene ofte omtalt som ”Gogkrigen” og har en vesentlig betydning i Bibelens puslespill omkring de siste tider.

Den siste tids spenninger mellom Øst og Vest, og Russlands direkte militære intervensjon først i Georgia (2008) og nå på Krim og i Ukraina vitner om et selvbevist Russland, som er rede til å innta sin posisjon som den militære anfører for koalisjonen av stater, som angripe Israel i en kanskje nær fremtid.

Anti-Israelsk koalisjon
Profeten Esekiel navngir en rekke av de nasjoner og folk, som skal være Gogs allierte i krigen mot det Jødiske folk. Enkelte av disse land blir navngitt med navn, vi kjenner fra vår egen tid, deriblant dagens Iran eller Persia. (landet het Persia frem til 1935)

Videre forteller Skriften, at både Etiopia og Libya (Put) skal delta i det Russisk-ledede angrepet. Tekstene forteller også, at enkelte Europeiske folkegrupper skal delta på Russisk side av konflikten.

Teksten nevner “Gomere og alle dets skarer” og videre “Togarma folket i det ytterste Norden”. Den Hebraiske termen for ”Gomer” skal vist nok være ”Germaner” .

I følge slektstavlen i 1 Mos 10 var “Gomer” slektsfar til Togarma som er stamfar til Togarmafolket i “det ytterste Nord”.

Både Norge og Skandinavia har helt klart rasemessig slektskap til “Germanerne”, som med andre ord er Tyskland. Germanerne talte opprinnelig Urgermansk, som i tidens løp har gitt opphav til dagens Germanske språk, bl.a. til Tysk, Nederlandsk, Engelsk og de Skandinaviske språk.

De Skandinaviske folks slektskap med Germanerne gjør, at det er en liten mulighet for at “Togarmafolket i det ytterste Nord” kan være ett eller flere av de Skandinaviske land.

På bakgrunn av dette har det blant mange profetigranskere vært spekulert i, om også Norge skal delta i den Russiske alliansen mot Israel.

Opp gjennom årene har det en rekke ganger blitt framsagt profetier om ett fremtidig Russisk angrep mot Norge, blant annet gjennom Lebesbymannens profetier fra 1907. http://home.online.no/~stei-jo/Lebesbymannen%20-%20Anton%20Johansen.htm