“De farer vill og de fører vill” - Falske profeter blomstrer på You Tube.

Fra Sokelys.com/
21. december 2014.

Ingen kjenner dagen eller timen, sa Jesus Kristus for snart 2000 år siden. I dag finnes det dem, som mener seg å vite bedre…

Spådommer, som tidfester dagen og datoen for Jesu gjenkomst eller menighetens Bortrykkelse, har florert innenfor den Kristne kirke de siste 200-300 år. En av dem, som hostet opp en slik dato for Jesu gjenkomst. var Baptisten William Miller, som konkluderte med, at Jesu gjenkomst ville finne sted i 1843 og etter noe justering i 1844.

Etter grundigere studier konkluderte han med, at 1844 var det riktige årstallet, og i 1844 ventet mange forgjeves på Jesu gjenkomst den 22. oktober.

Også den religiøse sekten Jehovas Vitner, som bygde sine spådommer dels på Millers utregninger, hostet opp et nytt årstall og hevdet at Jesus ville komme tilbake i 1914, og senere har en rekke retninger og størrelser framsatt teorier og spådommer om, at Jesus ville komme tilbake på bestemte datoer eller årstall.

På tross av at samtlige av disse datoene og årstall har feilet, fortsetter troende også i vårt årtusen og fremsette spådommer med nye årstall. Troen på Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse har vært ett av elementene i den Kristne tro. Troen på, at dette er et faktum, har sine grunner i Guds Ord og ble tidlig fastholdt av den historiske kirke i symbolum Romanum eller den Gammelromerske bekjennelse, som ble til på 200 tallet.

I denne eldgamle bekjennelsen heter det om Kristus: “..sitter ved Faderens høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.”

Den samme tanke og tro ble fastholdt i den Nikenske trosbekjennelsen fra 325, hvor det heter: “Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på Hans rike skal det ikke være ende.”

Også i den Den Athanasianske trosbekjennelsen fra 500 tallet blir troen på Jesu gjenkomst proklamert med ordene: “Fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde." Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.

- Og de, som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild.

Dette er den felles Kristne tro. Den, som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig. Også i den Apostoliske trosbekjennelse, som brukes blant annet i statskirken, blir troen på Jesu gjenkomst proklamert: "Stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde."

Setter datoer
Mens den seriøse kirke i sine bekjennelsesskrifter har slått seg til ro med å erklære, at de tror, at Kristus en gang kommer tilbake for å dømme verden, finnes det stadig flere og flere, som i tillegg til dette også opererer med unik “åpenbaringskunnskap” enten bygd på drømmer og visjoner - eller og basert på kompliserte utregninger ut fra tallmystikk i de Bibelske skrifter.

En av dem, som bygde en spådom, basert på utregninger fra årstall i Bibelen, var var Baptisten William Miller, som konkluderte med, at Jesu gjenkomst ville finne sted i 1843, og etter noe justering i 1844. I følge denne skulle Kristus ha kommet tilbake den 22 oktober 1844, og blant de retninger som bygger sin tenkning på Millers ideer finner vi Syvende dags Adventistene og sekten Jehovas Vitner, som imidlertid selv forsøkte seg på en spådom, som gikk på, at Jesus skulle ha kommet tilbake i 1914.

Senere forsøkte de seg med flere datoer som alle feilet - og de ulike sektene gitt datoene et nytt innhold, som “undersøkende dom”, eller at “Jesus ble erklært som Konge i himmelen”.

Efter nyere spådommer, som feilet i forrige århundre, oppstod det en rekke profetskikkelser, som angivelig og med stor skråsikkerhet hevdet datoer og årstall for Kristi gjenkomst og Brudens bortrykkelse.

På 1980 tallet ble boken “88 reasons Why The Rapture Will Be in 1988″ en bestselger, og forfatteren, Edgar Whisenant, gjorde god butikk på sin spådom, som selvfølgelig feilet.  Han fulgte opp med sine såkalte “Final Shout Rapture Report 1989 1990 1991 1992 1993″, hvor han i blind dårskap fastholdt sine feilaktige spådommer.

En annen dato-setter, som gjorde god butikk på skråsikkerhet rundt dager og årstall, var den kvinnelige forfatteren, Mary Stewart Relfe, som utgav en rekke bøker omkring det nye pengesystemet og det pengeløse samfunnet, hvor blant annet pengesystemets strekkode ble ansett som Dyrets merke.

Flere av hennes bøker var informative nok og inneholdt opplysninger som ikke nødvendigvis var ukorrekte, men i takt med egen suksess ble den kvinnelige forfatteren overmodig og publiserte sin “økonomiske rådgiver”, hvor hun blant annet hevdet, at “den store trengsel” begynte i 1990. I 1993 skulle Babylon den store Skjøge bli ødelagt, og at bortrykkelsen av de sanne troende skulle finne sted i 1994.

Perioden 1994 til 1997 skulle være Guds vredesdom over verden, og i 1998 skulle Kristi Kongerike bli opprettet på Jorden. Imidlertid fikk Mary Stewart Relfe ikke oppleve å se verken Babylon den stores ødeleggelse eller Bortrykkelsen, da hun selv avgikk med døden den 7. august 2011.

Harold Camping og dommedag 21. mai 2011
Harold Camping og hans “Family Radio” har flere ganger forsøkt seg på å sette datoer på dommedag.

Jesu gjenkomst og dommedag
Allerede på 1990-tallet fastslo denne kontroversielle skikkelsen, at dommedag ville komme 6. september 1994, men størst oppmerksomhet fikk han likevel om sin famøse “Dommedag 21. mai 2011″ - en spådom, som ble kraftig promotert av tusenvis av tilhengere, som utstyrte sine biler med advarende tekst og reklameskilt, som varslet dommedag.

Over hele USA ble det høylytt advart om, at dommedag ville komme denne bestemte lørdagen i mai 2011. Spådommen fikk verdensvidd oppmerksomhet, og avisen VG satte opp et “live kamera” i Oslo, som skulle filme, hva som skjedde i Oslo sentrum, dersom dommedag virkelig skulle inntreffe.

Minuttene og timene gikk, og det var en heller sliten og skuffet “dommedagsprofet”, som tidlig søndag 22. mai hostet frem, at det hadde blitt en utsettelse, og at dommedag helt sikkert ville komme den 21. oktober i stedet.

Dommedag skulle da bli en 153 dager lang periode, som ville ebbe ut i punktum finale den 21. oktober 2011. Men intet skjedde, og den falske dommedagsprofeten måtte nok en gang se, at hans spådommer falt i fisk.

Harold Camping selv døde 15. desember 2013, og vil gå over i historien som en av mange falske profeter, som fikk spottere til å spørre: “Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.”

Hva som ligger foran 2028
På tross av de nevnte bomskudd fra ulike religiøse skikkelser, som bare er noen få av mange, finnes det også troende i dag, som opererer med datoer og årstall for, når de tror, Jesus kommer igjen. For å nevne to har vi Torstein Langesæter, som lenge har tatt til orde for sitt syn om, at 2028 er årstallet for Jesu gjenkomst.

Selv om mange kanskje tror det, er ikke Langesæter alene om sitt syn, og på You Tube finnes det faktisk en kanal med nærmere 17.000 abonnementer og 69 videoer, som argumenterer på, at enden kommer i 2028. Kanalen heter 2028 END, og så får leserne selv bedømme, hvor troverdig ideen er.

Renee Moses 2013-2014-2015-2016 eller 2017 bortrykkelse
Renee Moses er bare en av tjuetalls andre personligheter, som opererer med skråsikre profetier og analyser om, at Kristus vil komme tilbake, og Bortrykkelsen vil komme i løpet av 2015. Denne personligheten hevdet først, at Bortrykkelsen ville komme den 24. januar 2014, og har nå endt opp med, at dette vil skje den 23. september 2015.

Den kontroversielle datosetteren har tidligere blitt beskyldt for å ha en okkult forbindelse, men avviser selv, at dette er tilfelle. Påstanden er blant annet blitt fremsatt i en video, men på tross av flere tidligere bomskudd har nærmere 5000 individer blitt dradd til denne spekulative “profeten”, som også har en nettside ,som heter “jesusiscoming2016.webs.com/”, og for å helgardere er det også opprettet en nettside for 2017 - dersom profetiene for 2015/2016 skulle feile.

“Bortrykkelse 2017″, som nettsiden heter, er foreløpig uten innhold,-men vil ventelig bli aktiv, dersom Renee Moses spådommer for 2015 slår feil. I følge Renee Moses profeti for 2015 vil Bortrykkelsen finne sted den 23. september 2015, og at vi dagen etter Bortrykkelsen vil bli rammet av en asteroide, som vil forårsake katastrofale ødeleggelser, dersom denne “profeten” får rett på sitt fjerde forsøk da.

Jesus Kristus: “Ingen kjenner dagen eller timen”
Den hellige skrift eller Guds Ord forteller mye om, hva som skal skje i de siste dager, før Han kommer tilbake til Jorden igjen. Selv om mange i vår tid vil si, at hele forestillingen om Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse er fri fantasi, er det likefullt en Bibelsk sannhet, som vi må holde fast på!

Kristus selv har gitt oss sitt løfte om, at vi en dag skal hentes hjem for å være der. hvor Han er, og i Johannes Evangeliet sier Han det slik: “I min Faders hus er det mange rom; var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det; for jeg går bort for å berede dere et sted; og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulle vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg”. (Joh 14:2-6 )

Samtidig som Kristus kommer med dette løftet, understreker Han også, at tidspunktet og dagen for denne fremtidige, men også nært forestående hendelsen, er en hemmelighet, som bare Faderen selv kjenner: “Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.” Mark 13:32. En ting ligger fast: Vi er nærmere nå enn på noe tidspunkt tidligere i historien

De Bibelske endetidstegn er nå å se overalt i samfunnet. Krig, jordskjelv, naturkatastrofer og sosial uro er i følge Jesus tegn på, at tiden er nær. Uten å gå utover Bibelens eget mandat kan vi på trygg grunn fastslå dette: Vi har aldri noensinne i historien vært nærmere Jesu gjenkomst og Bortrykkelsen av menigheten enn det, vi er akkurat nå.

Samtidig som dette må sies, må vi også understreke dette: “Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham, ber vi dere, brødre: La dere ikke straks drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av noen ånd eller av noen tale eller av noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her!"

"La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske bli åpenbart, han som er dømt til fortapelse; han som står imot og opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, slik at han til og med setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Husker dere ikke at jeg sa dere dette mens jeg enda var hos dere?"

"Og nå vet dere hva det er som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når hans tid kommer. For lovløshetens hemmelige makt er alt virksom; bare at han som nå holder igjen, må bli ryddet av veien. Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren Jesus skal drepe med et pust fra sin munn og tilintetgjøre når han trer fram ved sitt komme." 

"Det er ved Satans virksomhet den lovløse kommer, med all makt og med løgnens tegn og under og med alt urettferdighetens bedrag mot dem som går fortapt – fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud kraftig villfarelse over dem, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i urettferdigheten.” 2 Tess 2:1-12.